Bli kjent med partienes toppkandidater

11 partier stiller til valg i høstens kommunestyrevalg for nye Tønsberg kommune. Vi stilte toppkandidatene følgende spørsmål: Hvorfor bør velgerne i Re og Tønsberg stemme på deg, og hvordan vil du bidra til å utvikle nye Tønsberg kommune videre? Klikk for stort bilde

Toppkandidater

Arbeiderpartiet

Klikk for stort bilde

 

 

 

Navn:          Anne Rygh Pedersen
Alder:          51
Bosted:       Sem
Stilling:       Avdelingsdirektør i DSB – med ansvar for forebygging og sikkerhet

Dette valget handler om fellesskapet. Vi i Arbeiderpartiet går for et samfunn med mindre forskjeller. Vi  satser på fellesskapsløsninger og folkehelse. Vi vil bekjempe barnefattigdom og utenforskap. Alle skal få være med. Fellesskolen må videreutvikles for å forebygge økende forskjeller. Om du lykkes, skal ikke avhenge av inntekten eller utdanningen til foreldrene dine. Kommunen vår skal være en trygg og god arbeidsplass – der man får en lønn man kan leve av. Derfor innfører vi heltidskultur, der ansatte tilbys hele faste stillinger og der de slipper stadige vurderinger av om arbeidsplassen deres skal privatiseres.

Kommunen må føre en aktiv næringspolitikk, med utvikling av nye næringsområder. Trafikk- og miljøutfordringene må løses ved at innbyggerne får muligheten til å ta klimavennlige valg i hverdagen. Det må legges bedre til rette for bruk av sykkel og kollektivløsninger – i hele kommunen. Arbeiderpartiet vil gjøre nye Tønsberg til en enda bedre kommune å bo i.

Høyre

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Navn:         Lise Lorentzen Mandal
Alder:         48 år
Bosted:      Eik
Stilling:      Opplærings- og kvalitetssikringsleder, MKS

Jeg brenner for nye Tønsberg, for å skape en fremoverlent kommune preget av samhold, trygghet og gode tjenester. Hvor verdier skapes og fordeles og hvor dialogen oppfattes som positiv. Jeg ønsker en kommune hvor innbyggerne kan velge det tilbudet som passer dem best, der de bor.

Jeg er en lagspiller med bakgrunn for idretten, frivilligheten og kommunepolitikken. Med meg får dere en engasjert ordfører som setter menneskene foran systemet. Jeg ønsker, som ordfører, å bygge videre på det beste fra både Re og Tønsberg.

Fremskrittspartiet

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Navn:    Bent Moldvær
Alder:    66 år
Bosted: Jarlsøveien 
Stilling:  Selvstendig næringsdrivende / Varaordfører Tønsberg

Som odførerkandidat vil jeg atvi skal ha en kommune som alle skal føle seg hjemme i uansett alder. Vi skal i vår nye kommune opprettholde tilbudet slik at folk de tilbudet slik at folk skal trives, og at overgangen til ny felles kommune ikke skal merkes

Som ordførerkandidat ønsker jeg at du vil gi FrP din stemme! Med det vil FrP få inn mange gode representanter til det nye kommunestyret i de neste 4 år, som vil gi FrP styrke bak seg for å få gjennomført vårt program. Vi vil og må ha god styring på stram økonomi uten eiendomsskatt og opprettholde fremdriften på utbygging av sykehjemmene Hogsnes og Olsrød. Frp ønsker å prioritere eldreomsorgen, skole/barnehager og samferdsel /tekniske oppgaver. Et eksempel er at vi vil ha matlukt og kjøkken tilbake til sykehjemmene/institusjonene.

Kristelig Folkeparti

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Navn:         Alexander Bakke Hangaas
Alder:         47
Bosted:      Vear
Stilling:      Lektor

Nye Tønsberg kommune står foran store økonomiske utfordringer. Det er derfor uansvarlig av meg å gå ut med mange løfter som medfører økt pengebruk.

Innenfor det lille handlingsrommet vi har, vil jeg prioritere dette:

  • Jeg vil følge opp regjeringens satsing på fritidskortet, slik at alle barn kan delta i fritidsaktiviteter
  • Jeg vil kjempe for like muligheter for alle, særlig for de som har funksjonsnedsettelser
  • Jeg har selv vært med på å starte bedrifter, derfor vil jeg at nye Tønsberg kommune skal bli et attraktivt område for etablerere.
Liberalistene

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Navn:         Martin Hem Høven
Alder:         27
Bosted:      Tønsberg, Solborg
Stilling:      Regnskapsfører

Liberalistene ønsker å legge til rette for frivillighet og sivil sektor, og at det er disse som driver Tønsberg fremover. Den nye storkommunen vil utvikles av mennesker som tar initiativ og har gode, kreative idéer. Vi motarbeider politisk innblanding og byråkrater som hindrer positiv utvikling. Dette er samfunnets bremseklosser.

Liberalistene ønsker å regulere mest mulig av kommunens arealer på en fri måte, slik at innbyggere og ikke politikere kan styre utviklingen fremover.

På generelt grunnlag vil Liberalistene stemme i mot enhver sak som øker politikeres innflytelse og krenkelser av enkeltpersonens rettigheter. Vi vil jobbe knallhardt for at du som innbygger skal beholde mest mulig av din verdiskapning og din frihet.

Minst mulig skatt, avgift, byråkrati og bedreviterskap.

Partiet De Kristne

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Navn:         Morten Freberg
Alder:         64 år
Bosted:      Barkåker
Stilling:      Selvstendig næringsdrivende

PDK vil arbeide for at det opprettes et uavhengig ombud.

Dette ombudet skal ha samme innsyn i saker, som Barnevernet.

PDK ønsker å verne om Friskolene og arbeide for at de blir likestilt med de offentlige.

PDK vil arbeide for at pengene til rusmiddelbehandling følger den enkelte bruker, slik at vedkomne selv får være med å bestemme hvilken institusjon det skal søkes til.

PDK mener at alle Statens bilrelaterte inntekter, skatter og avgifter, skal bli brukt til veier, bruer, tuneller og andre veiprosjekter. For at landets næringsliv skal fungere best mulig, må vi ha mange nok og gode nok veier.

Miljøpartiet De Grønne

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Navn:     Kjell Anders Lier
Alder:     41
Bosted:  Jarlsberg
Stilling:  Gartner

Jeg stiller til valg for Miljøpartiet De Grønne for å kjempe for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Vi har svært liten tid på oss til å gjennomføre det grønne skiftet og mer enn noen gang trenger vi politikere som er villige til å stå på for å fremme de bærekraftige løsningene.

Jeg vil hindre nedbygging av matjord, utvikle bærekraftige lokalsamfunn med mye grøntarealer og fokus på gange, sykkel og kollektiv. Jeg vil bevare natur og rekreasjonsområdene våre og fremme tiltak for å øke det biologiske mangfoldet i kommunen.

Jeg vil også ha fokus på kulturarven vår, vi er tross alt Norges eldste by!

Rødt

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Navn:     Ole Marcus Mærøe
Alder:     37
Bosted:  Linnestad i Re
Stilling:   Arbeidsløs         

Rødt vil ha velferdsprofitørene ut av kommunen, og sikre gode velferdstjenester til alle i kommunen, om de bor i Tønsberg eller Re. Arbeidslivet for både ansatte i kommunen og ansatte i leverandører til kommunen skal være trygt og godt – derfor går vi inn for faste og hele stillinger, forsøk med 6-timersdag, vikarpoolordning i kommunen og krav til leverandører som skal hindre sosial dumping (Oslomodellen).

Vi vil ha en grønn solidaritetskommune, som tar vare på både miljøet og innbyggerne – gamle, unge og nyankomne – enten de har flytta fra andre kommuner eller flykta fra andre land. Vi vil ha en solidarisk innkjøpspolitikk som krever fair trade og boikott av Israel og Marokko.

Senterpartiet

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Navn: Steinar Solum
Alder: 61 år
Bosted: Nordre Slagen
Stilling: Bonde/salgssjef.


Jeg har allsidig bakgrunn som sjømann, lærervikar, miljøarbeider, bonde, tillitsvalgt i ulike organisasjoner, fra kraftforindustrien og lang erfaring fra Tønsberg bystyre, formannskap og bygningsråd. Jeg vil fortsatt være en pådriver for forebyggende barne- og ungdomsarbeid, jordvern, utbygging av bredbånd til alle, næringsutvikling og sikre offentlig eierskap til elektrisk kraft og vannforsyning.

Senterpartiet vil: Sammensveise Re, Vear og Tønsberg med tjenester nær folk. Samarbeide med nabokommunene, men nye kommunesammenslåinger er ikke tema. Styrke næringsmiddelindustrien (over 1000 arbeidsplasser) og landbruket til  «Norges viktigste matproduserende kommune». Forvalte kommunens eiendomsverdier i et langsiktig perspektiv. Opprettholde skolestrukturen. Bedre kollektivtilbudet i hele kommunen. Redusere omfanget- og bompengebelastningen av Bypakke Tønsberg. Sykehjemsplasser i hele kommunen.  Opprettholde industriarbeidsplasser i Tønsberg sentrum.

Sosialistisk Venstreparti

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Navn: Olav Sannes Vika
Alder: 52
Bosted: Husøy
Stilling: Fagleder Husøy senter avd. psykisk helse          

Vi trenger en grønn kommune. Vi må kutte klimautslippene, og SV sier derfor nei til firefelts bru fra Smørberg. Vi ønsker ikke bomring som splitter kommunen. Jeg vil ha kollektivfelt og ny bru over kanalen (øst-alternativet).

Vi vil verne matjorden. Tønsberg har kuttet til beinet i barnehagen, skolen, barnevernet, tilbudet til folk med psykiske vansker, rusproblemer og eldre. Barn vokser opp i fattige familier. Vi vil derfor ha gratis SFO i løpet av fireårsperioden. Vi trenger eiendomsskatt på hus verdt over 3 mill. for å skape en god kommune for alle. En kommune for de mange – ikke for de få.

Venstre

Klikk for stort bilde

 

 

 

Navn: Suzy Haugan
Alder: 40
Bosted: Olsrød
Stilling: Kommunikasjonsrådgiver

Tønsberg kommune må være en fremtidsrettet og miljøvennlig kommune med trygge og trivelige lokalsamfunn.

Mine hjertesaker er trygg oppvekst for alle barn, bibliotekene som vår felles storstue og å skape sykkelglede.

Jeg ønsker at Tønsberg skal være en kommune hvor vi tar klimakrisen på største alvor. 

Alle har ansvar for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter som oss. Jeg stiller til valg fordi jeg vil at våre barn ikke skal grue seg til fremtiden.

Jeg håper du vil stemme på meg for å hjelpe til med å sikre gode barndommer som varer livet ut, i gange-, sykkel- og kollektivsatsingen, og i arbeidet med en ren aulielv og byfjord.