Valg av ungdomsråd

Ungdomsorganisasjoner og elevråd ved ungdomsskoler og videregående skoler i Re og Tønsberg kan foreslå kandidater til det nye ungdomsrådet i Tønsberg kommune. Fristen er 1. oktober. Klikk for stort bilde  

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune vedtok i sitt møte 28.08.2019 følgende:

Ungdomsrådet i Tønsberg kommune skal ha 13 medlemmer foreslått av organisasjoner for ungdom, herunder elevråd. Alle medlemmer skal ha personlig varamedlem. Medlemmene til ungdomsrådet velges for 2 år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

I ny kommunelov er ungdomsråd gitt samme rett til medvirkning som eldreråd og råd for mennesker med funksjonsnedsettelse. I forskriften til kommuneloven står det at organisasjoner for ungdom har rett til å fremme forslag om medlemmer til ungdomsrådet, som skal representere deres interesser.

Forskriften sier blant annet: 

Rådene har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Slike saker skal kommunestyret, fylkestinget eller andre folkevalgte organer forelegge for rådene. Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig.

Tønsberg kommune har utarbeidet et forslag til møteplan for 2020 som skal vedtas av nytt kommunestyre. Der foreslås ungdomsrådets møter lagt til mandager kl.17.00. Det er foreslått 9 møter i 2020. Det gis møtegodtgjørelse.

Forslag til kandidat med varamedlem sendes til Tommy Løvig-Larsen tommy.lovig-larsen@tonsberg.kommune.no innen 01.10.2019.