Slik skal nye Tønsberg kommune organiseres

23. januar ble fellesnemnda for Re og Tønsberg orientert om stabs- og virksomhetsorganiseringen i nye Tønsberg kommune. Organisasjonsstrukturen for den nye kommunen er nå vedtatt.

Egil Johansen november18 - Klikk for stort bildeEgil Johansen

- Dette er en viktig milepæl i sammenslåingen av Re og Tønsberg. Jeg mener vi har kommet frem til en organisasjonsstruktur som vil gjøre oss i stand til å tilby innbyggerne i den nye kommunen gode tjenester, og som samtidig legger til godt rette for at vi kan nå de politiske målene som er satt for nye Tønsberg kommune, sier prosjektleder/rådmann Egil Johansen.

Omfattende prosess

Administrativ hovedorganisering ble vedtatt allerede i august 2018. Da bla det bestemt at den nye kommunen skal ha en ledergruppe som består av rådmann pluss åtte kommunalsjefer, hvorav fem har ansvar for utadrettet tjenesteproduksjon og tre har ansvar for stabs- og støttefunksjoner.

- Nå har vi vært igjennom en prosess for å organisere kommunen videre på stabs- og virksomhetsnivå, og helt ned på avdelingsnivå. Det betyr at organisasjonskartet nå er komplett, og dette vil tre i kraft fra 1. januar 2020. Tidsmessig ble dette mer krevende enn først forutsatt, fordi vi av hensyn til IKT-systemene i den nye kommunen måtte ha organisasjonskartet for alle nivåer i organisasjonen på plass innen 1. februar, sier prosjektleder/rådmann Egil Johansen.

Stort engasjement

Både ledere, ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten har vært involvert i arbeidet med organiseringen. Engasjementet har vært stort, og Johansen og hans kollegaer i den nye ledergruppa har mottatt mange innspill underveis i arbeidet.

- Det er jeg glad for, og jeg vil takke alle som har bidratt med konstruktive innspill underveis. Det er ikke full enighet blant alle om hele organisasjonsstrukturen, men det lar seg heller ikke gjøre i en så omfattende omorganisering. Jeg vil likevel understreke at alle innspill har blitt lest og vurdert, og beslutningene har blitt fattet etter beste skjønn.

Konsulentselskapet PwC har bistått i prosessen. Det legges opp til en helhetlig evaluering av organisasjonsstrukturen i 2022.  

Komplett organisasjonskart finner du her: