Her stemmer du på valgdagen

Klikk for stort bildeHvem skal sitte i kommunestyret til nye Tønsberg kommune? Det kan du som har stemmerett i Re og Tønsberg være med og avgjøre 9. september!  

11 partier stiller liste i kommunestyrevalget for nye Tønsberg kommune. 

Du har stemmerett dersom du oppfyller ett av følgende krav:

 • Du er norsk statsborger, over 18 år eller fyller 18 år i valgåret og er, eller har vært, registrert bosatt i Norge
 • Du er statsborger i andre nordiske land (Danmark, Island, Finland eller Sverige), er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret og har vært registrert bosatt i Norge siden senest 30. juni 2019.
 • Du er øvrig utenlandsk statsborger, over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der folkeregisteret har registrert deg som bosatt den 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Valgkrets og stemmested:

 • Eik krets, Eik samfunnshus
 • Husøy krets, Husøy skole
 • Presterød krets, Slagenhallen
 • Sem krets, Sem samfunnshus/idrettshall
 • Vear krets, Vearhallen
 • Sentrum krets, Oseberg kulturhus
 • Volden krets, Lokalet Fram (Volden)
 • Barkåker krets, Barkåker samfunnshus/idrettshall
 • Revetal krets, Revetalhallen
 • Ramnes krets, Ramnes skole
 • Våle krets, Våle samfunnshus
 • Undrumsdal krets, Solerød oppvekstsenter
 • Fon krets, Fon barnehage
 • Vivestad krets, Bygdehuset Sagatun

Tidspunkt for stemmegivning

Søndag 8. september:            kl 14.00 til 18.00 (ikke Ramnes, Våle, Undrumsdal, Fon og Vivestad)

Mandag 9. september:           kl 09.00 til 21.00

Bli kjent med partienes toppkandidater

Toppkandidater

Arbeiderpartiet

Klikk for stort bilde

 

 

 

Navn:          Anne Rygh Pedersen
Alder:          51
Bosted:       Sem
Stilling:       Avdelingsdirektør i DSB – med ansvar for forebygging og sikkerhet

Dette valget handler om fellesskapet. Vi i Arbeiderpartiet går for et samfunn med mindre forskjeller. Vi  satser på fellesskapsløsninger og folkehelse. Vi vil bekjempe barnefattigdom og utenforskap. Alle skal få være med. Fellesskolen må videreutvikles for å forebygge økende forskjeller. Om du lykkes, skal ikke avhenge av inntekten eller utdanningen til foreldrene dine. Kommunen vår skal være en trygg og god arbeidsplass – der man får en lønn man kan leve av. Derfor innfører vi heltidskultur, der ansatte tilbys hele faste stillinger og der de slipper stadige vurderinger av om arbeidsplassen deres skal privatiseres.

Kommunen må føre en aktiv næringspolitikk, med utvikling av nye næringsområder. Trafikk- og miljøutfordringene må løses ved at innbyggerne får muligheten til å ta klimavennlige valg i hverdagen. Det må legges bedre til rette for bruk av sykkel og kollektivløsninger – i hele kommunen. Arbeiderpartiet vil gjøre nye Tønsberg til en enda bedre kommune å bo i.

Høyre

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Navn:         Lise Lorentzen Mandal
Alder:         48 år
Bosted:      Eik
Stilling:      Opplærings- og kvalitetssikringsleder, MKS

Jeg brenner for nye Tønsberg, for å skape en fremoverlent kommune preget av samhold, trygghet og gode tjenester. Hvor verdier skapes og fordeles og hvor dialogen oppfattes som positiv. Jeg ønsker en kommune hvor innbyggerne kan velge det tilbudet som passer dem best, der de bor.

Jeg er en lagspiller med bakgrunn for idretten, frivilligheten og kommunepolitikken. Med meg får dere en engasjert ordfører som setter menneskene foran systemet. Jeg ønsker, som ordfører, å bygge videre på det beste fra både Re og Tønsberg.

Fremskrittspartiet

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Navn:    Bent Moldvær
Alder:    66 år
Bosted: Jarlsøveien 
Stilling:  Selvstendig næringsdrivende / Varaordfører Tønsberg

Som odførerkandidat vil jeg atvi skal ha en kommune som alle skal føle seg hjemme i uansett alder. Vi skal i vår nye kommune opprettholde tilbudet slik at folk de tilbudet slik at folk skal trives, og at overgangen til ny felles kommune ikke skal merkes

Som ordførerkandidat ønsker jeg at du vil gi FrP din stemme! Med det vil FrP få inn mange gode representanter til det nye kommunestyret i de neste 4 år, som vil gi FrP styrke bak seg for å få gjennomført vårt program. Vi vil og må ha god styring på stram økonomi uten eiendomsskatt og opprettholde fremdriften på utbygging av sykehjemmene Hogsnes og Olsrød. Frp ønsker å prioritere eldreomsorgen, skole/barnehager og samferdsel /tekniske oppgaver. Et eksempel er at vi vil ha matlukt og kjøkken tilbake til sykehjemmene/institusjonene.

Kristelig Folkeparti

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Navn:         Alexander Bakke Hangaas
Alder:         47
Bosted:      Vear
Stilling:      Lektor

Nye Tønsberg kommune står foran store økonomiske utfordringer. Det er derfor uansvarlig av meg å gå ut med mange løfter som medfører økt pengebruk.

Innenfor det lille handlingsrommet vi har, vil jeg prioritere dette:

 • Jeg vil følge opp regjeringens satsing på fritidskortet, slik at alle barn kan delta i fritidsaktiviteter
 • Jeg vil kjempe for like muligheter for alle, særlig for de som har funksjonsnedsettelser
 • Jeg har selv vært med på å starte bedrifter, derfor vil jeg at nye Tønsberg kommune skal bli et attraktivt område for etablerere.
Liberalistene

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Navn:         Martin Hem Høven
Alder:         27
Bosted:      Tønsberg, Solborg
Stilling:      Regnskapsfører

Liberalistene ønsker å legge til rette for frivillighet og sivil sektor, og at det er disse som driver Tønsberg fremover. Den nye storkommunen vil utvikles av mennesker som tar initiativ og har gode, kreative idéer. Vi motarbeider politisk innblanding og byråkrater som hindrer positiv utvikling. Dette er samfunnets bremseklosser.

Liberalistene ønsker å regulere mest mulig av kommunens arealer på en fri måte, slik at innbyggere og ikke politikere kan styre utviklingen fremover.

På generelt grunnlag vil Liberalistene stemme i mot enhver sak som øker politikeres innflytelse og krenkelser av enkeltpersonens rettigheter. Vi vil jobbe knallhardt for at du som innbygger skal beholde mest mulig av din verdiskapning og din frihet.

Minst mulig skatt, avgift, byråkrati og bedreviterskap.

Partiet De Kristne

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Navn:         Morten Freberg
Alder:         64 år
Bosted:      Barkåker
Stilling:      Selvstendig næringsdrivende

PDK vil arbeide for at det opprettes et uavhengig ombud.

Dette ombudet skal ha samme innsyn i saker, som Barnevernet.

PDK ønsker å verne om Friskolene og arbeide for at de blir likestilt med de offentlige.

PDK vil arbeide for at pengene til rusmiddelbehandling følger den enkelte bruker, slik at vedkomne selv får være med å bestemme hvilken institusjon det skal søkes til.

PDK mener at alle Statens bilrelaterte inntekter, skatter og avgifter, skal bli brukt til veier, bruer, tuneller og andre veiprosjekter. For at landets næringsliv skal fungere best mulig, må vi ha mange nok og gode nok veier.

Miljøpartiet De Grønne

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Navn:     Kjell Anders Lier
Alder:     41
Bosted:  Jarlsberg
Stilling:  Gartner

Jeg stiller til valg for Miljøpartiet De Grønne for å kjempe for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Vi har svært liten tid på oss til å gjennomføre det grønne skiftet og mer enn noen gang trenger vi politikere som er villige til å stå på for å fremme de bærekraftige løsningene.

Jeg vil hindre nedbygging av matjord, utvikle bærekraftige lokalsamfunn med mye grøntarealer og fokus på gange, sykkel og kollektiv. Jeg vil bevare natur og rekreasjonsområdene våre og fremme tiltak for å øke det biologiske mangfoldet i kommunen.

Jeg vil også ha fokus på kulturarven vår, vi er tross alt Norges eldste by!

Rødt

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Navn:     Ole Marcus Mærøe
Alder:     37
Bosted:  Linnestad i Re
Stilling:   Arbeidsløs         

Rødt vil ha velferdsprofitørene ut av kommunen, og sikre gode velferdstjenester til alle i kommunen, om de bor i Tønsberg eller Re. Arbeidslivet for både ansatte i kommunen og ansatte i leverandører til kommunen skal være trygt og godt – derfor går vi inn for faste og hele stillinger, forsøk med 6-timersdag, vikarpoolordning i kommunen og krav til leverandører som skal hindre sosial dumping (Oslomodellen).

Vi vil ha en grønn solidaritetskommune, som tar vare på både miljøet og innbyggerne – gamle, unge og nyankomne – enten de har flytta fra andre kommuner eller flykta fra andre land. Vi vil ha en solidarisk innkjøpspolitikk som krever fair trade og boikott av Israel og Marokko.

Senterpartiet

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Navn: Steinar Solum
Alder: 61 år
Bosted: Nordre Slagen
Stilling: Bonde/salgssjef.


Jeg har allsidig bakgrunn som sjømann, lærervikar, miljøarbeider, bonde, tillitsvalgt i ulike organisasjoner, fra kraftforindustrien og lang erfaring fra Tønsberg bystyre, formannskap og bygningsråd. Jeg vil fortsatt være en pådriver for forebyggende barne- og ungdomsarbeid, jordvern, utbygging av bredbånd til alle, næringsutvikling og sikre offentlig eierskap til elektrisk kraft og vannforsyning.

Senterpartiet vil: Sammensveise Re, Vear og Tønsberg med tjenester nær folk. Samarbeide med nabokommunene, men nye kommunesammenslåinger er ikke tema. Styrke næringsmiddelindustrien (over 1000 arbeidsplasser) og landbruket til  «Norges viktigste matproduserende kommune». Forvalte kommunens eiendomsverdier i et langsiktig perspektiv. Opprettholde skolestrukturen. Bedre kollektivtilbudet i hele kommunen. Redusere omfanget- og bompengebelastningen av Bypakke Tønsberg. Sykehjemsplasser i hele kommunen.  Opprettholde industriarbeidsplasser i Tønsberg sentrum.

Sosialistisk Venstreparti

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Navn: Olav Sannes Vika
Alder: 52
Bosted: Husøy
Stilling: Fagleder Husøy senter avd. psykisk helse          

Vi trenger en grønn kommune. Vi må kutte klimautslippene, og SV sier derfor nei til firefelts bru fra Smørberg. Vi ønsker ikke bomring som splitter kommunen. Jeg vil ha kollektivfelt og ny bru over kanalen (øst-alternativet).

Vi vil verne matjorden. Tønsberg har kuttet til beinet i barnehagen, skolen, barnevernet, tilbudet til folk med psykiske vansker, rusproblemer og eldre. Barn vokser opp i fattige familier. Vi vil derfor ha gratis SFO i løpet av fireårsperioden. Vi trenger eiendomsskatt på hus verdt over 3 mill. for å skape en god kommune for alle. En kommune for de mange – ikke for de få.

Venstre

Klikk for stort bilde

 

 

 

Navn: Suzy Haugan
Alder: 40
Bosted: Olsrød
Stilling: Kommunikasjonsrådgiver

Tønsberg kommune må være en fremtidsrettet og miljøvennlig kommune med trygge og trivelige lokalsamfunn.

Mine hjertesaker er trygg oppvekst for alle barn, bibliotekene som vår felles storstue og å skape sykkelglede.

Jeg ønsker at Tønsberg skal være en kommune hvor vi tar klimakrisen på største alvor. 

Alle har ansvar for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter som oss. Jeg stiller til valg fordi jeg vil at våre barn ikke skal grue seg til fremtiden.

Jeg håper du vil stemme på meg for å hjelpe til med å sikre gode barndommer som varer livet ut, i gange-, sykkel- og kollektivsatsingen, og i arbeidet med en ren aulielv og byfjord.

 

Valg 2019

Forhåndsstemme

Det er mulig å forhåndsstemme fra og med 12. august til og med 6. september.

Her kan du forhåndsstemme

Færder og Tønsberg bibliotek
12. til 14. august stenger biblioteket kl. 16.00 ellers gjelder følgende tider:
Mandag-torsdag: 10.00–19.00
Fredag  10.00–16.00
Lørdag 10.00–16.00
Søndag 12.00-16.00

Rådhuset i Tønsberg
kl. 08.00-15.00

Kommunehuset i Re
kl. 08.00-15.00

I tillegg er det utvidede åpningstider på kommunehuset i Re følgende dager:
Lørdag 31.08. kl. 10.00-13.00
Onsdag 04.09. og torsdag 05.09. kl. 08.00-18.00

Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på et av kommunens valglokaler, kan søke om å avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknaden må være kommet inn til valgstyret senest tirsdag 3. september. 

Hvordan søker jeg om å stemme hjemme?

For å søke om å få stemme hjemme har du tre alternativer:

 1. fylle ut skjemaet under
 2. ringe telefonnummer 33 06 10 00 eller 33 34 80 00.

Når vi har mottatt søknad, ringer vi deg og avtaler nærmere.

Søknad om å få stemme hjemme

Felt merket med * må fylles ut

 

Stemme på institusjon

Oversikt over tidspunkter og hvilke institusjoner du kan stemme

Dato Sted Klokkeslett
Mandag 02.09 Midtløkken bo- og service 10.00-15.00
  Berg kretsfengsel 09.30-11-00
  Slagen bo- og service 10.00-13.30
  Færder videregående skole 10.00-12.00
Tirsdag 03.09 Sem kretsfengsel 10.00-11.00
  Kompetansebyggeren Vestfold 12.00-13.30
  Marie Treschow 10.00-11.30
  Maribu 12.00-13.00
Onsdag 04.09 Sem bo- og servicesenter 10.00-12.00
  Granli psyk. 13.00-14.00
  Wang toppidrett Tønsberg 11.00-12.30
  Sykehuset i Vestfold 10.00-15.30
Torsdag 05.09 Sykehuset i Vestfold 10.00-15.30
  Træleborg sykehjem / bo- og beh. 10.00-11-30
  Træleborg bo- og beh. 12.30-13.30
  Greveskogen vdg. 10.00-12.00
Fredag 06.09 Nes sykehjem 10.00-11.30
  Eik sykehjem 12.30-14.00
  Re helsehus 10.00-11.30
  Re vdg. 12.30-13.30

 

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort. På valgkortet finner du informasjon om hvor og når du kan stemme på valgdagen. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Er du innført i manntallet?

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der folkeregisteret har registrert deg som bosatt den 30. juni i valgåret.

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Er du ikke hjemmehørende i Tønsberg?

Dersom du er folkeregistrert i en annen kommune enn Tønsberg, kan du ikke stemme i Tønsberg på valgdagen. Da må du enten forhåndsstemme, eller stemme i hjemkommunen din på valgdagen. 

Stemme i annen kommune enn i din hjemkommune

Forhåndsstemme kan du gjøre i alle landets kommuner, men på valgdagen kan du kun avgi stemme i den kommunen du er manntallsført i. Du kan bestemme selv hvilken krets du ønsker å stemme.

Velgere bosatt i utlandet

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Søke om å bli innført i manntallet

Du kan søke om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Forhåndsstemmer du i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan du gjøre i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Skjemaet fåes der du forhåndsstemmer.

Søknadsskjema for å bli innført i manntallet (PDF, 105 kB)

Stemme i utlandet

Dersom du oppholder deg i utlandet, kan du forhåndsstemme i perioden 1. juli til 1. september. Du må selv sørge for å avgi stemmen så tidlig at den når fram til rett kommune før 10. september kl. 17.00.

Valgdagen - åpningstider og valglokaler

Tidspunkt for stemmegivning

Søndag 8. september:     kl 14.00 til 18.00 (ikke Ramnes, Våle, Undrumsdal, Fon og Vivvestad)

Mandag 9. september:   kl 09.00 til 21.00

Valglokaler

Valglokaler 2019
Valgkrets Valglokale Åpent
Eik krets Eik samfunnshus Søndag og mandag
Husøy krets Husøy skole Søndag og mandag
Presterød krets Slagenhallen Søndag og mandag
Sem krets Sem samfunnshus/idrettshall Søndag og mandag
Vear krets Vearhallen Søndag og mandag
Sentrum krets (Tbg) Oseberg kulturhus Søndag og mandag
Volden krets Lokalet Fram (Volden) Søndag og mandag
Barkåker krets Barkåker samfunnshus/idrettshall Søndag og mandag
Revetal krets Revetalhallen Søndag og mandag
Ramnes krets Ramnes skole Mandag
Våle krets Våle samfunnshus Mandag
Undrumsdal krets Solerød oppvekstsenter Mandag
Fon krets Fon barnehage Mandag
Vivestad krets Bygdehuset Sagatun Mandag

 

Husk legitimasjon

Husk legitimasjon når du stemmer! Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Legitimasjonen må inneholde velgerens navn, fødselsdato og bilde. Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

Information in English

During the Norwegian municipal and county council elections, representatives are elected to municipal and county councils across Norway. These elections are held every four years and the next election is due on september 9th 2019.

As a part of the ongoing local government reform, Re municipality and Tønsberg municipality are merging from the day of January 1st 2020. In this year’s election, 49 representatives are to be elected as members of the municipal council of the new municipality.

Who can vote?

For Norwegian citizens, the rules for the right to vote are more or less the same as for parliamentary elections. Specifically, voters must be 18 years of age by the end of the election year, they must not have lost the right to vote in line with Article 53 of The Constitution of the Kingdom of Norway and they must at some point have been registered in the Population Registry as resident in Norway.

Foreign citizens can also vote in the municipal and county council elections in Norway provided that they meet the above criteria and have been registered in the Population Register as resident in Norway for the last three years before the election day. Citizens from another Nordic country who have been registered in the Population Register as resident in Norway since at least 30 June in the election year also have the right to vote in the municipal and county council elections in Norway.

To vote, the voter must be included on a municipality's register of electors on the day of the election. This provision applies both to Norwegian citizens and foreign citizens.

Who can be elected?

To be elected as a representative of a municipal council or county council, the individual must be nominated on the list of candidates running for election. Norwegian citizenship is not required to be eligible for election to a Norwegian municipal and county council, but the individual must have been resident in Norway for at least three years. Individuals must also be registered as resident in the municipality or county for which they are running for election on the election day.

Individuals who have central administrative roles or occupy positions in the municipality or county are not eligible for election in the municipal or county council elections.