- Et budsjett for omstilling og utvikling

- Den økonomiske situasjonen i nye Tønsberg kommune er krevende, men vi skal levere gode tjenester til innbyggerne også i 2020. Samtidig tar vi grep for å sikre kommunen økt økonomisk handlingsrom på sikt, sier rådmann Egil Johansen. Klikk for stort bildeEgil Johansen, rådmann.  

1. januar 2020 blir Re og Tønsberg én kommune. Mandag ettermiddag legger Egil Johansen fram det første forslaget til budsjett og økonomiplan for den nye kommunen.

Les budjsettet her. (PDF, 4 MB)

Store investeringer

- Det legges opp til store investeringer fremover. Hogsnes sykehjem, nytt heldøgns omsorgstilbud på Olsrød, ny svømmehall og nybygg og rehabilitering av Presterød barneskole er blant de største investeringene, og totalt skal det investeres 3,4 milliarder kroner frem til 2023, sier Johansen.

Samtidig er bildet preget av økte utgifter og svakere inntektsvekst.

- Derfor må vi ta noen grep for å skape rom for nye satsinger på sikt, og for å sikre kommunen en bærekraftig økonomi, sier han.

Gap på 123 millioner kroner

Kommunens totale budsjett i 2020 er på rundt 4,3 milliarder kroner. Gapet mellom faktiske kostnader i 2019 og forventede inntekter i 2020 utgjør om lag 123 millioner kroner. For å få budsjettet for 2020 i balanse, foreslår Johansen både å bruke noen av kommunens sparepenger, samt å redusere overføringene til tjenesteområdene med to prosent. 

- Vi legger opp til å bruke 23 millioner kroner av reformstøtten i forbindelse med sammenslåingen som kommunen får utbetalt i januar 2020, og 40 millioner kroner fra kommunens disposisjonsfond. Dette er forsvarlig, og kommunen vil fremdeles ha nok midler i fond til å holde seg innenfor de anbefalte nivåene, sier Johansen.

En reduksjon til tjenesteområdene på to prosent, innebærer en reduksjon på om lag 60 millioner kroner. Det betyr likevel ikke at det er 60 millioner kroner mindre i 2020-budsjettet enn det var i budsjettet som ble vedtatt for 2019.

- Det henger sammen med at budsjettene for 2019 i både Re og Tønsberg har blitt tilført midler gjennom året. I tillegg har administrasjonen kartlagt det reelle kostnadsnivået fremover, og funnet ut at utgiftene vil være enda høyere enn hva det ble tatt høyde for i de justerte budsjettene. Derfor oppjusterte vi tallene på utgiftssiden ytterligere før vi gikk i gang med budsjettet for 2020, og det er fra dette oppjusterte nivået vi nå kutter to prosent, sier Johansen.

Lavere inntektsvekst

Det er flere årsaker til at kommunens økonomi svekkes. Det at Re og Tønsberg slås sammen til én kommune er i følge Johansen ikke en del av forklaringen.

- En viktig årsak til at vi får mindre å rutte med fremover, er reduserte overføringer fra staten. Etter flere år med god realvekst, legges det opp til en realnedgang i overføringene fra staten neste år. Dette er en innstramming som merkes i hele kommunesektoren, og det ville vært enda mer krevende for Re og Tønsberg å fortsette hver for seg, sier han. 

Kommunen mister likevel noen inntekter som Re og Tønsberg  hadde før sammenslåingen. Dette utgjør om lag 30 mill. kroner, og omfatter blant annet engangsmidler i forbindelse med sammenslåingen og dagens eiendomsskatt i Re kommune som skal avvikles. I tillegg mister kommunen inntekter fordi 137 innbyggere overføres til Horten og Holmestrand som følge av grensejusteringer i forbindelse med sammenslåingen.

- Samtidig øker utgiftene. Det gjør de først og fremst på grunn av økt behov for de tjenestene kommunen leverer, og dette gjelder særlig rettighetsbaserte tjenester innen helse- og oppvekstsektoren, sier Johansen

Virkninger av budsjettet

Reduksjonen på 60 millioner kroner fordeles flatt på de ulike tjenesteområdene, men innrettes noe ulikt innenfor rammeområdene. Egil Johansen understreker at kommunen skal levere tjenester av god kvalitet også i 2020, men kan ikke utelukke at reduksjonene vil merkes.

- Vi prøver så godt vi kan å skjerme brukerne. Likevel vil noe redusert bemanning, mindre vikarbruk og inndragning av ledige stillinger være nødvendig for å få budsjettet i balanse. I tillegg vil enkelte egenandeler gå noe opp, og parkeringsavgiftene vil øke noe mer enn generell prisvekst, sier han.

Sikter mot overskudd

For å sikre kommunen en mer robust økonomi på sikt, iverksetter Johansen nå prosjektet «Handlingsrom 2024». Innen sommeren 2020 skal mulige effektiviseringstiltak være kartlagt.

- Vi har et omstillingsbehov på rundt 250 millioner kroner frem til 2023. Vi må vurdere om vi kan jobbe på nye måter, ta i bruk ny teknologi og effektivisere tjenesteproduksjonen. Vi må også vurdere om det blir nødvendig å utsette planlagte investeringer, og vi skal legge våre forslag fram for kommunestyret før sommeren 2020, sier Johansen.

Det er behov å frigjøre midler for å finansiere planlagte investeringer og drift av nye satsinger. Det er blant behov for 73 millioner kroner til drift av nye plasser på omsorgsinstitusjoner. I tillegg har politikerne vedtatt et mål om at den nye kommunen på sikt skal gå med et overskudd på 1,75 prosent.

- Vi vil trolig ikke nå dette målet innen 2023, men det legges opp til at kommunen begynner å bygge overskudd i løpet av økonomiplanperioden, sier Johansen.

Kommunestyret i nye Tønsberg kommune sluttbehandler budsjett og økonomiplan torsdag 12. desember.

Åpen høring

Ordfører inviterer til åpen høring om budsjettet og økonomiplanen mandag 18. november klokken 17.30. Høringen avholdes på rådhuset i Tønsberg, og er åpen for organisasjoner, lag og foreninger. Her kan høringsinstansene legge frem sine synspunkter for de folkevalgte politikerne i økonomiplanutvalget.

Det skal ikke være debatt, men det åpnes for oppklarende spørsmål.

Påmelding innen 14. november til sekretariat@tonsberg.kommune.no.