Enighet om plan for eldreomsorgen

Fellesnemnda har enstemmig vedtatt et mål om en fremtidig dekningsgrad for heldøgns-bemannede omsorgsplasser på 23 % i nye Tønsberg kommune. I dag har Re og Tønsberg samlet sett en dekningsgrad på 20 %. 

eldreomsorg - Klikk for stort bilde- Nå har fellesnemnda både vedtatt et måltall for hvor mange heldøgns omsorgsplasser vi skal ha i den nye kommunen, og fastsatt noen prinsipper for hvordan tilbudet til eldre og pleietrengende skal utvikles videre, sier prosjektleder og kommende rådmann Egil Johansen. 

I 2020 skal det utarbeides en strategiplan for en aldersvennlig kommune, og en strategiplan for aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg.

Ulikheter

Re kommune har i dag en dekningsgrad for heldøgns omsorgsplasser på 28 %. Tønsberg har en dekningsgrad på 18 %. Innstillingen fra prosjektleder/rådmann, var å legge opp til en dekningsgrad på 20 % i den nye kommunen.

- Det ble en god og grundig debatt i fellesnemnda, og vedtaket som ble fattet er viktig for å kunne planlegge fremover og starte opprustingen av tilbudet allerede nå. Vi i administrasjonen vil legge vedtaket til grunn for den videre planleggingen, sier Johansen.
Saken skal videre til politisk behandling i Re kommunestyre og Tønsberg bystyre. Det legges opp til en evaluering av dekningsgraden annethvert år fra og med 2020. 

Hjemmebaserte tjenester

Fellesnemda vedtok også at den hjemmebaserte omsorgen skal styrkes for å kunne håndtere veksten i antall eldre på en god måte. Sykehjemsplasser skal forbeholdes de aller sykeste, og de som har behov for en spesialisert og målrettet opptrening og behandling. 

- Vi vet at mange ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Fellesnemnda har nå vedtatt at vi styrker både den hjemmebaserte og den institusjonsbaserte omsorgen, sier Johansen. 

Det ble også fattet vedtak om at ingen under 50 år skal kunne tvinges til å akseptere institusjonsplass mot sin vilje.