Politisk organisering

Nye Tønsberg kommune skal ha 49 representanter i kommunestyret, og fem politiske hovedutvalg. 13. juni 2018 ble politisk hovedstruktur for den nye kommunen vedtatt i fellesnemnda.

I perioden fra mars til juni 2018 jobbet et politisk arbeidsutvalg med å utarbeide den politiske hovedstrukturen for nye Tønsberg kommune. 13. juni 2018 var saken til behandling i fellesnemnda.

Fem hovedutvalg

Det skal settes ned fem faste utvalg som har det politiske ansvaret for ulike deles av kommunens virksomhet. De fem utvalgene er:

  • Utvalg for mestring, helse og velferd
  • Utvalg for oppvekst og opplæring
  • Utvalgt for miljø, teknikk og næring
  • Utvalg for plan og bygg
  • Utvalg for kultur, idrett og folkehelse

Alle disse utvalgene skal ha 11 medlemmer. Prinsippet om gjennomgående representasjon skal ligge til grunn ved oppnevning av medlemmer. Det vil si at utvalgene som hovedregel skal bestå av kommunestyrets medlemmer.

Formannskapet

Det nye formannskapet skal bestå av 11 medlemmer, og blant annet ha ansvar for økonomiplan, årsbudsjett, skattevedtak, styringsprinsipper og politisk organisering. I tillegg skal formannskapet ha ansvar for eiendomsutvikling- og omsetning, digitalisering, kommunikasjon og administrativ organisering av prinsipiell art.

I den nye kommunen skal formannskapet også ha ansvar for havnesaker. Det betyr at det ikke blir et eget havnestyre.

Alle partier i kommuneplanutvalget

I tillegg blir det satt ned et eget kommuneplanutvalg med ansvar for kommunal planstrategi og kommuneplanens areal- og samfunnsdel, og et eget økonomiplanutvalg med ansvar for økonomiplan og budsjett.

Begge disse utvalgene vil bestå av medlemmene av formannskapet, pluss gruppelederne i de partiene som ikke er representert der. Kommuneplanutvalget vil ha vedtaksmyndighet, mens økonomiplanutvalget først og fremst vil være et forum for informasjon og drøfting.

Det blir også satt ned et partssammensatt administrasjonsutvalg bestående av formannskapets 11 medlemmer pluss fire representanter fra de ansatte i kommunen. Dette utvalget skal ha det politiske ansvaret for forholdet mellom ansatte og kommunen som arbeidsgiver.

Øvrige utvalg

Det skal også settes ned et kontrollutvalg med fem medlemmer, en klagenemnd med tre medlemmer, og valgstyre bestående av formannskapets medlemmer og øvrige gruppeledere. Den nye kommunen skal i tillegg ha eldreråd, ungdomsråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Kart for politisk organisering av nye Tønsberg kommune:

 

Politisk organisasjonskart for nye Tønsberg kommune - Klikk for stort bilde

 

Les mer om det politiske reglementet for nye Tønsberg kommune:

 

Politisk reglement del 1 - politisk hovedstruktur (PDF, 473 kB)

Politisk reglement del 2 - reglement for saksbehandling (PDF, 232 kB)

Politisk reglement del 3 - delegeringsreglement (PDF, 146 kB)

Politisk reglement del 4 - folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder (PDF, 196 kB)

Særlover delegeringsreglement 2020 - 2023 (PDF, 438 kB)